Onze belasting services is gericht op waarderingen voor de belastingrapportage van vastgoed overdrachtsbelasting, onroerend zaak belasting en overdrachtsprijs belasting.

Belastingrapportage

Vastgoed Overdrachtsbelasting

Verschillende belangen kunnen een rol spelen in de overdrachtsbelasting. Bijvoorbeeld, de verkoop van een bedrijf of een overdracht van onroerend goed binnen de bedrijfsgroep. In alle gevallen is een juiste waardering van groot belang. Bij verkoop van een gebouw waarin zowel commercieel onroerend goed als woningen liggen, heeft een juiste verdeling van de waarde een grote invloed op de hoogte van de te betalen overdrachtsbelasting. Kortom, een grondig onderzoek naar de onderliggende aspecten van een transactie is een belangrijk onderdeel van een waarderingsproces en tevens vaak een vereiste van de belastingdienst.

Voor meer informatie zie onze Vastgoed Services.

Onroerend Zaak Belasting

De waarde van onroerend goed – Waarde Onroerende Zaak (“WOZ”) is in veel gevallen de basis voor de betaling van Onroerend Zaak Belasting (“OZB”). Deze lokale belastingheffing maakt deel uit van de exploitatiekosten van onroerend goed. Het is ook normatief voor de mate van belastingafschrijving op het onroerend goed. Eigendom in eigen gebruik in Nederland kan bijvoorbeeld worden afgeschreven tot 50% van de waarde van de onroerende zaak. Het is daarom om verschillende redenen belangrijk dat deze waarde correct is vastgesteld. Onze taxateurs kunnen u helpen met een beoordeling van deze waarde of kunnen u ondersteunen met de bezwaar- en beroepsprocedures.

The Valuation Company kan u bijstaan bij alle belastinggerelateerde vragen betreft de pre-en post-transactie of jaarlijkse bepaling van de belasting op onroerendgoedbelasting.

Overdrachtsprijs

Als twee niet-verbonden bedrijven aan een transactie worden onderworpen, zal de overdracht plaatsvinden volgens de marktwaarde op ‘arms-length’. De reële marktwaarde wordt doorgaans ook voor belastingdoeleinden aanvaardbaar geacht.

Wanneer twee bedrijven deel uitmaken van dezelfde bedrijfsgroep en intern activa verhandelen, kan de overdrachtsprijs worden gemanipuleerd om de totale belastingverplichting te minimaliseren. Dit kan een overdracht van een enkele machine of een volledige productielijn zijn. Hoewel intercompany-transacties of -overdrachten worden geëlimineerd bij het consolideren van de financiële resultaten, wordt het op entiteit niveau voor belastingdoeleinden niet geconsolideerd. Verrekenprijzen zijn op zichzelf niet noodzakelijkerwijs verboden. Wat niet mag is het verkeerd prijzen van de overdracht, wanneer de prijs wordt gemanipuleerd om de hoogste winst voor het bedrijf te garanderen. Belastingautoriteiten richten zich steeds meer op de gebruikte prijszetting en het verrekenprijsbeleid dat door multinationals wordt toegepast.

Om boetes van autoriteiten te voorkomen, is het belangrijk om een ​​goede verrekenprijsstrategie te implementeren en over voldoende documentatie voor verrekenprijzen te beschikken. Autoriteiten en accountants hebben vaak een onafhankelijke taxatierapport nodig voor de juiste ondersteuning bij verrekenprijsaangelegenheden.

The Valuation Company kan een juiste en onafhankelijke waardering van de materiële vaste activa die worden overgedragen aanbieden.