Vår fastighetsvärderingsrådgivning fokuserar på kommersiella fastigheter, överlåtelseskatt, fastighetsskatt:

Värdering av kommersiella fastigheter

Fastighetsmarknaden är ständigt i rörelse. Förutom att fastigheter är en viktig kapitalintensiv tillgång för företag, följer ekonomisk och teknisk utveckling varandra mer och mer i snabb takt. Frågor som koldioxidutsläpp och energineutrala konstruktioner kan påverka fastigheternas värdeutveckling.

Fler och fler krav ställs på strategiska och kommersiella fastigheter i framtiden. Frågan om hur framtidssäkra en fastighetsportfölj är bör ställas vid varje värdering. Inte bara värdeutvecklingen för hyresintäkterna är viktig, utan även strängare energikrav spelar en allt större roll. Andra viktiga drivkrafter är planering och demografisk utveckling. Det är därför som våra värderingsmän är väl införstådda i dessa områden och därmed ett värdefullt komplement till dina portföljsvärderingar.

Överlåtelseskatt

Olika intressen kan spela en roll i överlåtelseskatten på en fastighet. Försäljningen av ett företag eller överlåtelse av fastigheter inom företagsgruppen är till exempel av största vikt för rätt värdebestämning. Vid försäljning av en byggnad där både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter är belägna, har korrekt fördelning av värdet en stor inverkan på beloppet som ska betalas i överlåtelseskatt. En grundlig undersökning av de underliggande aspekterna av en transaktion är kort sagt en viktig del av en värderingsprocess.

Fastighetsskatt

Fastigheters värde är i många fall grunden för betalning av fastighetsskatt. I Nederländerna är denna lokala skatt en del av driftskostnaderna för fastigheter. Den är även normativ för graden av avskrivning på fastigheten. I Nederländerna kan upp till 50 % av värdet på fastighetsskatten skrivas av för fastigheter i eget bruk. Det är därför viktigt av olika skäl att detta värde har fastställts korrekt. Våra värderingsmän hjälper dig att göra en bedömning av detta värde eller kan ge stöd vid invändningar eller överklagandeprocesser.

The Valuation Company kan vara till hjälp inom alla områden av fastighetsvärdering och fastighetsrådgivning.