Onze financiële rapportagediensten omvatten waarderingen die bijdragen aan de financiële rapportageactiviteiten, zoals Purchase Price Allocation (‘aankoopprijsallocatie’), Asset Retirement Obligation (‘verwijderingsplicht van activa’), Asset Impairment (‘waardevermindering van activa’), Fresh Start Accounting (‘doorstart accounting’) en Asset-reconciliatie (‘activa aansluiting’).

Purchase Price Allocation

Vind hier onze Aankoopprijs Allocatie (oftewel ‘Purchase Price Allocation’) Services.

Asset Retirement Obligation

Onder zowel IFRS (IAS 37) als US GAAP (ASC 410-20-25-5) kan een Asset Retirement Obligation-voorziening worden opgenomen voor langlevende activa.

The Valuation Company kan u helpen bij het inschatten van de ontmantelingskosten die zouden worden gemaakt bij het afstoten van de activa en het terugbrengen van de site naar de oorspronkelijke staat.

We kunnen de volgende ondersteuning bieden:

 • Inschatting van de huidige kosten voor de verwijdering en opruiming;

 • Inschatting van de timing tot aan het ontmanteling;

 • Verwerken van periodieke verhogingen; en

 • Verwerken van opwaartse of neerwaartse veranderingen tijdens ARO-periode.

Impairment Testing

Volgens IAS 36 kunnen activa niet worden gedragen tegen meer dan hun realiseerbare waarde, d.w.z. de economische waarde is lager dan de boekwaarde. Om aan deze doelstelling te voldoen, zijn bedrijven verplicht om een ​​test uit te voeren wanneer er aanwijzingen zijn voor bijzondere waardevermindering van een actief.

Het testen van bijzondere waardevermindering is van toepassing op onder meer grond, gebouwen, machines en installaties, vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen kostprijs, immateriële activa, goodwill, investeringen in dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures die tegen kostprijs worden gewaardeerd, en activa die tegen IAS 16 en IAS 38 op geherwaardeerde bedragen worden geboekt.

Bedrijven zijn verplicht om de activa op elke rapportagedatum te beoordelen. Indicatoren voor bijzondere waardevermindering kunnen zowel van externe als interne bronnen zijn.

Externe bronnen kunnen zijn:

 • Daling van de marktwaarde
 • Negatieve veranderingen in technologie, markten, economie of wetten
 • Stijging van de marktrente
 • Nettovermogen van de onderneming hoger dan de marktkapitalisatie

Interne bronnen kunnen zijn:

 • Veroudering of fysieke schade
 • Actief is niet meer in gebruik, maakt deel uit van een herstructurering, of wordt verwijderd
 • Verslechtering van de bedrijfsresultaten
 • Voor investeringen in dochterondernemingen, joint ventures of geassocieerde deelnemingen is de boekwaarde hoger dan de boekwaarde van de activa van de deelneming of overschrijdt het dividend het totale totaalresultaat van de deelneming

Wanneer een actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is, kan het bovendien voorkomen dat de gebruiksduur, afschrijvingsmethode of restwaarde van het actief moet worden herzien en aangepast.

Indien de uitkomst van de test op bijzondere waardevermindering ertoe leidt dat de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, wordt deze als een bijzonder waardeverminderingsverlies beschouwd en kan deze onmiddellijk als kosten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Fresh Start Accounting

Een Chapter 11-faillissement kan een van de meest complexe boekhoudkundige uitdagingen zijn waarmee een bedrijf te maken kan krijgen. Een van de vereiste stappen in dit proces is het verkrijgen van een waardering van alle activa en passiva vanaf de meldingsdatum. The Valuation Company heeft de expertise en specialiteit in elke branche om u hierin te ondersteunen. Onze taxatieanalyse kan de basis vormen voor het opnieuw opnemen van uw PP&E en verplichtingen op hun reeële marktwaarde (Fair Value).

Asset Reconciliation

Onze activa-aansluitingsservice kan u ondersteunen bij het herstructureren van uw aanwezige activa bij de faciliteiten, het vernieuwen van uw vaste activa registers en u helpen om de balans in lijn te krijgen met het vaste activa register.