Våra finansiella rapporteringstjänster omfattar värderingsrådgivning som bidrar till finansiell rapportering, såsom fördelning av köpeskillingen (Purchase Price Allocation), kapitalförpliktelse (Asset Retirement Obligation ”ARO”), nedskrivning (av tillgångar) ((Asset) Impairment), ny bokföring (Fresh Start Accounting) samt tillgångsavstämning (Asset Reconciliation).

Köptilldelning

Hitta våra tjänster för fördelning av köpeskillingen här.

Avvecklingskostnader

Under både IFRS (IAS 37) och US GAAP (ASC 410-20-25-5) kan en avvecklingskostnad redovisas för långlivade tillgångar.

The Valuation Company kan hjälpa dig att uppskatta de avvecklingskostnader som skulle uppstå vid avyttring av tillgångarna och återgång till platsens ursprungliga skick.

Vi kan ge följande stöd:

 • Beräkna de nuvarande kostnaderna för avyttringen och upprensningen;

 • Beräkna tiden för avvecklingen;

 • Identifiera ökningar från period till period; och

 • Identifiera ökande och sänkande skulder under avvecklingsperioden.

Nedskrivningsprövning

Nedskrivning av tillgångar syftar enligt IAS 36 till att säkerställa att tillgångarna inte redovisas till mer än återvinningsvärdet, dvs. ekonomiskt värde lägre än bokfört värde. För att möta detta mål är företag skyldiga att utföra nedskrivningsprövningar om det finns tecken på nedskrivning av en tillgång. Prövningen kan utföras för en ’kassagenererande enhet’ där en tillgång inte genererar kassaflöden.

Nedskrivningsprövning gäller bland annat mark, byggnader, maskiner och utrustning, förvaltningsfastigheter som redovisas till anskaffningsvärde, immateriella tillgångar, goodwill, investeringar i dotterbolag, intresseföretag, samriskföretag och tillgångar som redovisats till omvärderade belopp enligt IAS 16 och IAS 38

Företagen är skyldiga att bedöma tillgångarna vid varje rapporttillfälle. Indikatorer på nedskrivning kan komma från både externa och interna källor.

Externa källor kan vara:

 • Sjunkande marknadsvärde
 • Negativa förändringar i teknik, marknader, ekonomi eller lagar
 • Höjda marknadsräntor
 • Företagets nettotillgångar högre än marknadsvärdet

Interna källor kan vara:

 • Åldrande eller fysisk skada
 • Tillgången är inaktiv, en del av omstrukturering eller avsedd för avyttring
 • Sämre ekonomisk utveckling än förväntat
 • Redovisat värde för investeringar i dotterbolag, intresseföretag eller samriskföretag är högre än investerarens tillgångar, eller utdelningar i nämnda bolag överstiger investerarens totalresultat

När en tillgång utsätts för nedskrivning kan det dessutom vara nödvändigt att tillgångens nyttjandeperiod, avskrivningsmetod eller restvärde granskas och justeras.

Om resultatet av en nedskrivningsprövning resulterar i att återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet, anses det vara en nedskrivning som genast kan redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Nystartad bokföring

Att återhämta sig efter ett konkursskydd kan vara en av de mest komplexa bokföringsutmaningar som ett företag kan ställas inför. Ett av de steg som krävs i denna process är att få en värdering av alla tillgångar och skulder från och med nystartens första rapporteringsdag. Vi har bred kompetens och specialitet oavsett industri och kan därför stötta dig. Vår värderingsanalys kan ligga till grund för att omräkna era anläggningar, fastigheter & utrustning och skulder till deras verkliga värde.

Tillgångsavstämning

Det beräknade slutsaldot avstäms med kostnaderna och den ackumulerad avskrivningen i redovisningen för varje fast tillgångsklass. Totalbeloppet stäms även av mot de totala anläggningstillgångarna, netto av ackumulerade avskrivningar, efter anläggningstillgångssystemet som redovisats i registret över anläggningstillgångar.

Vår tjänst för tillgångsavstämning kan hjälpa dig att omstrukturera era tillgångar som finns på anläggningarna, förnya registret över anläggningstillgångar och hjälpa dig att snabbt avstämma balansräkningen mot registret över anläggningstillgångar.