Vår rådgivning om egendomar, anläggningar och utrustning fokuserar på teknisk noggrannhet och genomförbarhetsstudier av er verkliga och personliga egendom.

Teknisk due diligence

Parallellt med den vanliga (ekonomiska) noggrannheten under en transaktion, gör vår tekniska noggrannhet det möjligt för företag att göra informerade affärsbeslut baserat på ett mer tekniskt perspektiv.

Teknisk due diligence är processen för systematisk granskning, analys och upptäckt av de fysiska egenskaperna hos materiella anläggningstillgångar. Teknisk due diligence kan ge en blivande köpare, innehavare eller finansiär en tydlig förståelse för de risker som är förknippade med transaktionen och de materiella tillgångarnas möjligheter i omfattning.

Fördelarna med en Due Diligence är bland annat:

  • Kunskap om tillgångarnas nuvarande (och framtida) tillstånd;

  • Fastställa egendomens lämplighet för ett avsett business case;

  • Identifiera uppskjutna frågor gällande underhålls- och kapitalkostnader;

  • Förutse och förstå behovet av framtida kapitalkostnader, investeringar för ersättare och investeringar för framtida tillväxt;

  • Skapa en grad av säkerhet eller en grund för förhandlingar åt investerarna;

  • Uppfylla låneförpliktelser, räntebetalningar och optimera (bank)lån i kombination med säkerheter genom att minska risken för tredje parter.

Teknisk Due Diligence stöder alla scenarieutvecklingar för förvärvsändamål där den förbättrar riskberäkningar och ger indikation på affärsvärdet.

Vår tekniska Due Diligence kan tillämpas för olika ändamål: förhandling, interna beslutsfattande, optimering av (bank)lån / finansiell rapportering samt scenarioanalys för eventuella kapitalkostnader.

Genomförbarhetsstudie

Undrar du hur framgångsrikt ditt projekt kommer att bli ur ett ekonomiskt perspektiv? The Valuation Company kan stötta dig i beslutsprocessen eller förvärva, bygga eller leasa nya tillgångar, oavsett om det är utrustning, eller industriella eller kommersiella fastigheter.

Vi kan ge följande stöd:

  • De totala uppskattade kostnaderna för projektet

  • Finansieringsstrukturen och skuldsättningsgraden

  • Uppskattade kassaflöden och lönsamhet

  • Känslighetsanalys av projektet