Våra skattetjänster fokuserar på värderingar för skatterapportering av överlåtelseskatt för fastigheter, fastighetsskatt och internprissättning.

Skatterapportering

Överlåtelseskatt för fastigheter

Olika faktorer kan spela en roll i överlåtelseskatt för fastigheter. Exempelvis är försäljningen av ett företag eller en överlåtelse av fastigheter inom företagsgruppen mycket viktig för rätt värdebestämning. Vid försäljning av en byggnad där både kommersiella fastigheter och bostadsrätter är belägna har en korrekt värdefördelning en stor inverkan på beloppet för överlåtelseskatten som ska betalas. Kort sagt är en grundlig undersökning av de underliggande aspekterna av en transaktion en viktig del av värderingsprocessen.

För mer information, se även vår Fastighetsrådgivning

Fastighetsskatt

Fastigheters värde är i många fall grunden för betalning av fastighetsskatt. Denna lokala beskattning är exempelvis i Nederländerna en del av fastighetens driftskostnad. Den är även normativ för graden av avskrivning på fastigheten. I Nederländerna kan upp till 50 % av värdet på fastighetsskatten skrivas av för fastigheter i eget bruk. Det är därför viktigt av olika skäl att detta värde har fastställs korrekt. Våra värderingsmän kan hjälpa dig att göra en bedömning av detta värde eller vara till hjälp vid invändningar eller överklagandeförfaranden.

The Valuation Company kan hjälpa dig i alla skattemässiga frågor som kan uppstå före eller efter transaktionen eller det årliga fastställandet av överlåtelseskatt för fastigheter.

Internprissättning

Om två orelaterade företag genomgår en handel kommer överlåtelsen att ske i enlighet med marknadspriset enligt armlängdsprincipen, till exempel verkligt värde. Verkligt värde anses i allmänhet även vara godtagbart för skatteändamål.

Om två företag däremot är relaterade, en del av samma företagsgrupp, och utbyter tillgångar internt kan internpriset manipuleras för att minimera det totala skatteåtagandet. Detta kan vara överlåtelse av en enda maskin eller en hel produktionslinje. Även om interna transaktioner eller överlåtelser elimineras vid konsolidering av de finansiella resultaten för kontrollerade utländska företag och deras inhemska moderbolag, konsolideras inte sådana enheter av skattemässiga ändamål. Internprissättning är i säg inte olagligt eller nödvändigtvis missbruk. Det som är olagligt eller missbruk är felaktig internprissättning, där priset manipuleras för att säkerställa högsta vinsten för företaget. Skattemyndigheter fokuserar alltmer på prissättningen som används och de strategier som multinationella företag implenterar.

För att förhindra påföljder från myndigheter är det viktigt att implentera en god internprissättning och ha tillräcklig dokumentation om prissättningen. Myndigheter och revisorer kräver ofta en oberoende värderingstjänsteleverantör för att få rätt stöd i internprissättningsfrågor

The Valuation Company kan erbjuda oberoende och opartiska värderingstjänster och korrekt dokumentation för de materiella tillgångar som överförs.